DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

 

DARBO SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJŲ VYKDYMAS... - TECTUM GROUP konsultuoja darbdaviui atstovaujantį asmenį ir
darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia darbdaviui
atstovaujančiam asmeniui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos
būklei gerinti;
- darbdavio nustatyta tvarka instruktuoja darbuotojus;
- organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
- sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata,
sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir
rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
- darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja,
atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje, pildo Įmonės
darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;
- rengia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus arba
organizuoja jų parengimą;
- dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir
profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų,
incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, registruoja įmonėje
įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus,
kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe;
- rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos
priemones ar organizuoja jų parengimą, kontroliuoja prevencinių
priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi;
- kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų
reikalavimų laikymąsi įmonėje;

- teikia informaciją darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, darbuotojams,
įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui apie darbuotojų saugos ir
sveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų
reikalavimų laikymąsi įmonėje;
- dalyvauja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje;
- organizuoja darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimais;
- kitas darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens pavestas funkcijas,
susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.

DOKUMENTŲ RENGIMAS... - TECTUM GROUP specialistai rengia būtinus įmonės darbuotojų saugos ir
sveikatos dokumentus. Įsakymai, tvarkos ir kiti dokumentai rengiami
vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir kitais norminiais
dokumentais.
TECTUM GROUP specialistai rengia šiuos darbuotojų saugos ir sveikatos
dokumentus:
- DSS politikos aprašas (DSS reikalavimų laikymosi kontrolės, nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir
kontrolės tvarka (tvarkos)).
- Profesinės rizikos vertinimo dokumentai.
- Darbuotojų privalomo sveikatos patikrinimų organizavimo dokumentai.
- Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, išdavimo-grąžinimo
dokumentai.
- DSS instruktavimo ir mokymo tvarka (tvarkos), DSS instrukcijos.
- Incidentų tyrimo tvarka.
- Neblaivaus darbuotojo nušalinimo tvarka ir prevencinių priemonių planas.
- Gaisrinės saugos instrukcijos.
- Darbuotojų pareiginiai nuostatai.
- Kiti įmonės valdymo dokumentai.

AUDITAS... – sistemingas, nepriklausomas tikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar
konkreti veikla ir jos rezultatai atitinka įmonės tikslus, uždavinius ir kitus nustatytus
kriterijus, kuriais norima gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje.
Rekomenduojama, kad auditą atliktų kompetentingi ir nepriklausomi, nesusiję su
audituojama veikla asmenys, galintys bešališkai ir objektyviai atlikti šį darbą.
TECTUM GROUP atstovai atvykę į Jūsų įmonę atliks darbuotojų saugos ir sveikatos
(DSS) sistemos patikrinimą ir raštu pateiks atitinkamas išvadas įvertindami įmonės:
DSS politiką;
- darbuotojų dalyvavimą, atsakomybę ir pavaldumą;
- darbuotojų kompetenciją ir mokymą;
- DSS vadybos sistemos dokumentaciją;
- nelaimingų atsitikimų darbe, sveikatos sutrikimų ir susirgimų profesinėmis
ligomis priežasčių bei jų poveikio DSS būklei tyrimą;
- kitus (nenurodytus) audito kriterijus ir elementus.

KONSULTAVIMAS... - Pasirašius sutartį, UAB TECTUM GROUP specialistai atsiradus klientoporeikiui, konsultuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos,atitinkamų teisės aktų, jų pasikeitimų bei pritaikymo klausimais, rengia iratnaujina dokumentaciją. Mūsų įmonės darbuotojai konsultacijas teikia telefonu,elektroniniu paštu ar atvykę į įmonę.

 

 
smart foreash