Bendradarbiavimas

 
 
Kiekviena įmonė, kurioje dirba bent vienas darbuotojas, privalo turėti visą reikiamą darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentaciją, sutvarkytą pagal LR galiojančių įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus. Taip pat remiantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (2003-07-01 Nr. IX-1672) 12 punktu, įmonėse turi būti įsteigtos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos. Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, šios tarnybos funkcijas, taip pat gali atlikti samdomi specialistai arba įstaiga.
 
§ Nuolatinė atlygintinų paslaugų teikimo sutartis,  UAB „TECTUM GROUP“  įmonės specialistai vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas Jūsų įmonėje. Šių paslaugų kaina priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos pobūdžio, dislokacijos vietos ir kt.  Mėnesinis mokestis už darbuotojų saugos tarnybos funkcijų vykdymą nuo 30,00 iki 900,00 EUR. Sutartis sudaroma ne mažiau kaip vieneriems metams. Mūsų įmonės specialistai konsultuoja Jus visais darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais ir kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.
Pasirašant nuolatinę sutartį dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo įmonėje:
ü Paslaugai atlikti skiriamas darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistas, kuris vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
ü Konsultavimas įmonės darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimo (veiklos) klausimais, reikalingos dokumentacijos rengimas;
ü Įmonės aprūpinimas visais privalomais darbuotojų saugos ir sveikatos žurnalais nemokamai, instrukcijų komplektais, įsakymais, nuostatais, taisyklėmis, protokolais bei darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos pildymas pasikeitus LR įstatymams;
ü Įmonės auditavimas ir priežiūra darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos
klausimais;
ü Informacijos teikimas įmonės įgaliotiems asmenims apie apsilankymų
metu pastebėtus neatitikimus ir priemonių trūkumų pašalinimui siūlymas (priklausomai nuo situacijos, pasiūlymai teikiami raštiškai, surašant nustatytos formos įpareigojimą);
ü Įmonės darbuotojų mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais kontrolė;
ü Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir atstovavimas Valstybinėje darbo inspekcijoje;
ü Konsultacijų teikimas telefonu, el. paštu ar atvykstant į įmonę darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais.
 
§ Vienkartinė sutartis, t.y. mūsų įmonės specialistai, atlikus darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos auditą ir įvertinę situaciją, remdamiesi galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, paruoš arba atnaujins visą reikiamą darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentaciją atsižvelgdami į įmonės poreikius ir veiklos specifiką. Kaina priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos, turimos dokumentacijos ir kitų kriterijų.
ü Nemokamas darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos dokumentacijos auditas;
ü Turime taupių pasiūlymų naujai įsikūrusioms ir veiklą pradedančioms įmonės.
 
§ Konsultacinė sutartis - pasirašius sutartį, UAB „TECTUM GROUP“ atsiradus kliento poreikiui, konsultuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, atitinkamų teisės aktų, jų pasikeitimų bei pritaikymo klausimais, rengia ir atnaujina dokumentaciją. Mūsų įmonės darbuotojai konsultacijas teikia telefonu, elektroniniu paštu ar atvykę į įmonę.
 
smart foreash